REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dzień Matki, Dzień Ojca”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dzień Matki, Dzień Ojca”

Nazwa Akcji Promocyjnej.

1.1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: „Dzień Matki, Dzień Ojca”.

Organizator Akcji Promocyjnej.

2.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest FRASCO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworowej 9, 62-070 Drwęsa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476247, NIP 777-323-35-20, zwana dalej Organizatorem.

3. Czas trwania Akcji Promocyjnej

3.1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 18 maja 2024 roku o godzinie 00.00 i potrwa do dnia 27 maja 2024 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania zapasów poszczególnych produktów.

4. Zasięg Akcji Promocyjnej, Uczestnicy Akcji Promocyjnej, warunki przystąpienia do Akcji Promocyjnej

4.1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów, którzy złożą zamówienie telefoniczne, mailowe lub bezpośrednio w sklepie internetowym www.frasco.pl w czasie obowiązywania promocji.

5. Zasady Akcji Promocyjnej  

5.1. Akcja Promocyjna „Dzień Matki, Dzień Ojca” polega na możliwości dokonania zakupów z rabatem w wysokości 20% na wybrane produkty znajdujące się w zakładce Promocje. Cena regularna jest przekreślona, a cena promocyjna jest podana oddzielnie dla każdego produktu.   

5.2. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą produktów już przecenionych.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia produktów mających w sklepie internetowym frasco.pl status „Produkt dostępny na zamówienie” w sytuacji, gdy nie są one niedostępne u producenta.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie przez uczestników Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania jak i w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe składającego reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie reklamacji oraz jego uzasadnienie.

6.3. Reklamacje rozpoznaje Komisja powołana przez Organizatora Akcji Promocyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Decyzja Komisji zostanie przekazana reklamującemu na piśmie w terminie 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Materiały promocyjne Akcji Promocyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej.

7.2. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Frasco Sp. z o.o.

7.3. Regulamin jest dostępny w sklepie Frasco i na www.frasco.pl.

7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w granicach prawem dozwolonych, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte uczestników Akcji Promocyjnej.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

Marki z historią

Produkty z duszą

Życzliwa obsługa

Pozytywne opinie

Potrzebujesz pomocy?

+48 726 314 110   /   +48 607 083 302   /   sklep@frasco.pl

Zapytaj o dostępność produktu

    facebook instagram pinterest