REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Walentynki 2023”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Walentynki 2023”

  1. Nazwa Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: “Walentynki 2023”.

  1. Organizator Akcji Promocyjnej.

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest FRASCO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworowej 9, 62-070 Drwęsa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476247, NIP 777-323-35-20, zwana dalej Organizatorem.

  1. Czas trwania Akcji Promocyjnej

2.1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 00.00 i kończy się w dniu 14 lutego 2023 roku o godzinie 23.59.

  1. Zasięg Akcji Promocyjnej, Uczestnicy Akcji Promocyjnej, warunki przystąpienia do Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów, którzy złożą zamówienie telefoniczne, mailowe lub bezpośrednio w sklepie internetowym www.frasco.pl w czasie obowiązywania promocji.

  1. Zasady Akcji Promocyjnej  

5.1. Akcja Promocyjna “Walentynki 2023” polega na możliwości dokonania zakupów z rabatem w wysokości 15% na wybrane produkty znajdujące się w zakładce „Promocje”.

5.2. Rabaty nie sumują się i nie dotyczą produktów już przecenionych. Produkty przecenione w inny niż opisany powyżej sposób mają wyraźnie oznaczoną ceną promocyjną.

  1. Reklamacje

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie przez uczestników Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania jak i w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe składającego reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie reklamacji oraz jego uzasadnienie.

6.3. Reklamacje rozpoznaje Komisja powołana przez Organizatora Akcji Promocyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Decyzja Komisji zostanie przekazana reklamującemu na piśmie w terminie 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.

  1. Postanowienia Końcowe

7.1. Materiały promocyjne Akcji Promocyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej.

7.2. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Frasco Sp. z o.o.

7.3. Regulamin jest dostępny w sklepie Frasco i na www.frasco.pl.

7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w granicach prawem dozwolonych, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte uczestników Akcji Promocyjnej.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

Marki z historią

Produkty z duszą

Życzliwa obsługa

Pozytywne opinie

Potrzebujesz pomocy?

+48 726 314 110   /   +48 607 083 302   /   sklep@frasco.pl

Zapytaj o dostępność produktu

    facebook instagram pinterest