Regulamin

| more

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.frasco.pl

 

  §1
DEFINICJE

Sprzedającym/Operatorem sklepu internetowego www.sklep.frasco.pl jest firma Acuerdo Jacek Waloszczyk z siedzibą w Drwęsie przy ulicy Jaworowej 9.

Oferta sklepu – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Użytkownik – podmiot będący pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik, który dokona rejestracji w sposób przewidziany w Regulaminie.

Kupujący – Zarejestrowany użytkownik, który złoży zamówienie w Sklepie internetowym zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie.

Kurier – Podmiot realizującym transport, na podstawie umowy zawartej ze Sprzedającym.

Administrator – podmiot sprawujący ze strony Sprzedającego nadzór nad działaniem Sklepu internetowego

Regulamin – regulamin Sklepu internetowego.


§2
PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, o opisanych tamże właściwościach i cechach.
 2. Przedstawione towary mogą się różnić od produktów rzeczywistych z uwagi na elektroniczne przetwarzanie obrazu w postaci fotografii cyfrowej.


§3
REJESTRACJA

 1. Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna.
 3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji.
 4. Dokonanie rejestracji następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926).
 6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.sklep.frasco.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.sklep.frasco.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 7. Zarejestrowany użytkownik może, bez podania przyczyny, w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta, co Administrator obowiązany jest wykonać niezwłocznie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora nadużycia Regulaminu, Konto Zarejestrowanego użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń. Usuwając Konto Zarejestrowanego Użytkownika Administrator usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.
 9. O zablokowaniu albo usunięciu konta Administrator powiadamia niezwłocznie Zarejestrowanego użytkownika.


§4
OFERTA SKLEPU

 1. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty wymienione i opisane na stronie internetowej www.sklep.frasco.pl stanowią zaproszenie do składania ofert.
 3. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
 4. Dla towarów nietypowych, nieopatrzonych ceną, cena zostanie ustalona w wyniku indywidualnych uzgodnień między Sprzedającym a Kupującym i zostanie potwierdzona drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 5. Sprzedaż towarów wymienionych w ust. 3, stanowi sprzedaż na indywidualne zamówienie (sprzedaż towarów o właściwościach określonych przez Kupującego).


§5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Zamówienia dokonuje się drogą elektroniczną na adres Sklepu internetowego wskazany na stronie internetowej, za pomocą poczty elektronicznej bądź stosownego formularza.
 3. W treści zamówienia należy podać numer identyfikacyjny towaru oraz zamawianą ilość.
 4. Sprzedający w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdza je drogą elektroniczną.
 5. Kupujący obowiązany jest w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia od Sprzedającego do przesłania Sprzedającemu potwierdzenia zwrotnego.
 6. W przypadku nie przesłania przez Kupującego potwierdzenia zwrotnego, w terminie, o którym mowa w ust 5, zamówienie zostaje anulowane.
 7. Do chwili otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zwrotnego Kupujący może zrezygnować ze złożonego zamówienia.
 8. Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zwrotnego zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji.
 9. Sprzedający w ciągu 48 godzin potwierdza dostępność produktów; z tą też chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w magazynie Sprzedającego, Sprzedający, drogą elektroniczną, niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego, przedstawiając jednocześnie Kupującemu przybliżony termin realizacji zamówienia.

 

§6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W przypadku wyboru opcji "płatności przed wysyłką", warunkiem wysłania towaru do Kupującego jest zapłata kwoty zamówienia przez Kupującego, a w przypadku indywidualnych uzgodnień stron, o których mowa w § 7 ust 2, zapłata pierwszej raty.
 2. Sprzedający realizuje zamówienie i nadaje towar do transportu  w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zapłatą ceny jest chwila uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie 24 godzin od chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zwrotnego, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, a złożone zamówienie nie wiąże Sprzedawcy.
 5. Koszty transportu ponosi Kupujący, chyba że w wyniku postanowień regulaminu lub indywidualnych uzgodnień stron, potwierdzonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, Sprzedający zobowiąże się do pokrycia kosztów transportu.
 6. Cena transportu jest określana przez sprzedającego na podstawie cennika wysyłek określonego w § 9 niniejszego regulaminu.


§7
PŁATNOŚĆ

 1. Płatności w serwisie www.sklep.frasco.pl realizowane są w następujący sposób:
 • Przedpłata na konto - koszt transportu 0,00 PLN
 • Pobranie - koszt transportu 0,00 PLN
 1. Płatności należy wpłacać na rachunek bankowy: 26 2490 0005 0000 4500 4232 8770
 2. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, przed wysłaniem towaru do Kupującego, Sprzedający wystawi fakturę VAT.
 3. Faktura VAT zostanie przekazana Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

 

§8
DODATKOWE USŁUGI

 1. Na życzenie Kupującego, Sprzedający wykonuje dodatkowe usługi związane z konfiguracją, ustawieniem lub doposażeniem sprzedawanych produktów.
 2. Koszty oraz termin wykonania dodatkowych usług jest ustalany indywidualnie i potwierdzony przez Sprzedającego.


§9
TRANSPORT TOWARÓW

 1. Sprzedający zobowiązuje się nadać towar do przewozu, na koszt Kupującego, z zastrzeżeniem § 6 ust 5 i zapewnić transport na terenie całego kraju.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do należytego opakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.
 3. Transport wykonywany jest przez osobę trzecią, podmiot zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego.
 4. Przysyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS/DHL lub Poczty Polskiej. 
 5. Przesyłki dostarczane są tylko na terytorium kraju. 
 6. Transport obejmuje tylko wyładunek zamówionego towaru pod wskazanym adresem.
 7. Kupujący we własnym zakresie zapewnia sobie dalszy transport lub wniesienie towaru do magazynu lub domu lub mieszkania.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w czasie transportu.
 9. Kupujący ma obowiązek sprawdzić przesyłkę pod względem uszkodzeń w obecności Kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub/i zawartości przesyłki, lub ubytku w przesyłce, Kupujący ma obowiązek sporządzenia i podpisania protokołu w obecności Kuriera, w którym będzie ujęta data i godzina doręczenia i opis przesyłki. Protokół (podpisany przez Kupującego i Kuriera) jest jednym z podstawowych warunków do dochodzenia przez Kupującego od Sprzedającego i Sprzedającego od Kuriera roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku w przesyłce. Jeżeli przesyłka transportowana jest na palecie i/lub stelażu, stanowią one integralną część opakowania. W razie nieodebrania wyżej wymienionych części opakowania od Kuriera przez Sprzedającego, opakowanie uznaje się za naruszone.
 10. Przed potwierdzeniem doręczenia Przesyłki na Liście Przewozowym i uiszczeniem należnych opłat w nim wskazanych (jeśli takie są), Kupujący nie może dokonać otwarcia przesyłki.
 11. O chwili nadania towaru do transportu Sprzedający poinformuje Kupującego drogą elektroniczną przez wskazanie listu przewozowego.


§10
REALIZACJA WYSYŁEK

 1. Informację o cenie wysyłki, SPRZEDAJĄCY udostępnia KUPUJĄCEMU w chwili składania zamówienia na stronie internetowej SKLEPU, oraz w korespondencji e-mailowej dotyczącej obsługi realizowanego zamówienia. 
 2. Dla przesyłek po wadze przekraczającej 25kg koszty będą ustalane osobno.
 3. Podane koszty przesyłek uwzględniają podatek VAT.

 


§11
GWARANCJE / REKLAMACJE

 1. Sprzedający zapewnia, iż oferowany towar jest nowy, wolny od wad, a ponadto posiada wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 2. Na wszystkie produkty udzielana jest gwarancja 24 na okres miesięcy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad otrzymanego towaru, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie, drogą elektroniczną nie później jednak niż w terminie 3 dni od stwierdzenia wady, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji opisanej w
  § 8 punkt 9.
 4. Wady jawne / widoczne, powinny być zgłoszone przed zamontowaniem lub ułożeniem lub wykorzystaniem towaru
 5. Reklamację należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacji.
 6. Reklamacje zgłoszone inną drogą nie będą uwzględnione.
 7. Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 3 nie będą uwzględnione.
 8. Reklamacja zgłoszona w terminie wskazanym w ust. 3 zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, od otrzymania zgłoszenia.
 9. Termin przewidziany w ust 6 może ulec wydłużeniu o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego wraz ze wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu.


§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROTY

 1. KUPUJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni, licząc od daty wydania towarów / realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie firmy SPRZEDAJĄCEGO lub wysłanego na adres internetowy sklep@frasco.pl.
 2. Prawo odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie towarów nieużywanych, i w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. W przypadku, gdy towar jest transportowany do klienta na palecie i/lub stelażu, w/w przedmioty stanowią część opakowania i również podlegają zwrotowi.
 3. Koszt odesłania towaru nieuszkodzonego i zgodnego z zamówieniem, ponosi KUPUJĄCY. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią „ZWROT”. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na Konto wskazane przez KUPUJĄCEGO, licząc od otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO zwróconego towaru.
 4. Koszt odesłania prawidłowego towaru (nieuszkodzonego i zgodnego z zamówieniem), nie odebranego z winy KUPUJĄCEGO, ponosi KUPUJĄCY.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie.


§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć w zakresie stosunków opisanych w Regulaminie strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie Sklepu internetowego.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu wiąże Użytkowników oraz Zarejestrowanych użytkowników od chwili uwidocznienia zmiany na stronie Sklepu internetowego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 marca 2013 roku.
 6. Dane zawarta w serwisie www.sklep.frasco.pl przeznaczone są tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.